Dom Kultura +

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy w 2010 r. zakwalifikował się do Programu Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Z pośród 130 złożonych wniosków, zakwalifikowano 50 aplikacji, w tym MGOKiR Mrocza w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Mrocza reprezentowanym przez Paulinę Kajzer oraz z Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy reprezentowanym przez Krzysztofa Gałkę.Liderem projektu jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy Kamila Łączna, koordynatorem projektu jest kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu Murach Magdalena.

Celem programu jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury. Dążeniem Narodowego Centrum Kultury jest współdziałanie z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury, którego podstawowym działaniem winno być rozbudzanie potrzeb kulturowych a nie schlebianie najniższym gustom

Program DK+ jest projektem długofalowym, obejmującym trzy priorytety. Priorytet I cykl szkoleń podstawowych dla 50 ośrodków kultury oraz dla partnerów programu. Owocem szkoleń organizowanych w Gnieźnie i w Toruniu jest opracowanie Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na lata 2011-2015. Priorytet II; Rozwój jest kolejnym krokiem w kierunku zmiany jakości pracy, wprowadzania nowych rozwiązań w domach kultury. Został on pomyślany jako konkurs o dofinansowanie konkretnych działań edukacyjnych i animacyjnych. Priorytet III Infrastruktura. Ponadto beneficjenci brali udział w dwóch konferencjach ogólnopolskich na temat Kultury (Warszawa, Kraków).
4 maja w MGOKiR Mrocza odbyła się wizyta monitorująca, którą przeprowadziła Ewa Zbroja, ogólnopolski koordynator Programu Dom Kultury+ z Narodowego Centrum Kultury. Wizyta wiązała się z zapoznaniem struktury organizacyjnej, bazy lokalowej, odbyły się spotkania i rozmowy o kulturze z mieszkańcami, z pracownikami Ośrodka Kultury, a także z władzami samorządowymi Gminy Mrocza. Dla nas wszystkich była to niezwykle owocna wizyta, wnosząca duże pozytywne zmiany w kierunku instytucji kultury.

Kolejnym krokiem realizowanego projektu jest wizyta studyjna pracowników MGOKiR w Mroczy w Włocławskim Centrum Kultury w terminie 23.05-27.05.2011r. Narodowe Centrum Kultury pokrywa wszelkie
koszty, w ramach zrealizowanych zadań programu przez beneficjenta MGOKiR Mrocza.

logo dom kultury logonckrgb