Przetarg na Dostawy oleju opałowego i węgla kostka w roku 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

Sportowa 1, 89-115 Mrocza

tel. /52/ 521 – 14 – 78  lub 504 070 518

ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę powyżej  30 tys. EURO

na realizację zadania pn.: „Dostawy oleju opałowego i węgla kostka w roku 2020”

 

Główny przedmiot zamówienia             

Część I – olej opałowy typu L (lekki)

Część II –węgiel kostka

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020r.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oleju opałowego typu L (lekki),

Dostawa węgla kostka (wymiary ziarna 63-200 mm, wartość opałowa ≥ 28 MJ/kg, zawartość popiołu 4-6%)

Warunki ogólne udziału w postępowaniu

 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych.
 5. Przedkładając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę.
 6. Dostarczyć prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

 

Sposób oceny warunków:

 1. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.
 2. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym terminie do złożenia wyjaśnień.

 

Wymagane dokumenty

 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):
 2. Formularz oferty – wzór Oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
 8. Zaakceptowane i uzupełnione „Istotne postanowienia umowy” - wzór stanowi Załącznik nr 4      do SIWZ (węgiel orzech), załącznik nr 5 (olej opałowy)
 9. Oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS

 

 

Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Część I - dostawa oleju opałowego Typ L (lekki)

Część II - dostawa węgla kostka (wymiary ziarna 63-200 mm, wartość opałowa ≥ 28 MJ/kg, zawartość popiołu 4-6%)

 

 

Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Kryteria oceny:

Olej opałowy

 1. Cena – 95%
 2. Rabat na 1 litrze – 5%

Węgiel kostka

 1. Cena – 100%

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Stachowska Kinga  – Pracownik ds. kadr i płac

tel. /52/ 521-14-78 w godz. 9.00 – 14.00

tel. kom. 504 070 518 w godz. 9.00 – 14.00

 

Termin składania ofert upływa: 10.12.2019r. o godz. 900

Miejsce składania ofert – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy                                     ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza

 

Otwarcie ofert nastąpi: 10.12.2019r. o godz. 910

Miejsce składania ofert – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy                                     ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza

 

Termin związania z ofertą: 30 dni

 

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

dnia: 2.12.2019r.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

 1. Sportowa 1

89 – 115 Mrocza

lub na stronie internetowej :

www.bip.mrocza.pl lub www.mgokir.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ załączniki