O ośrodku

Na posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu: 21 luty 1972 r. zapadła decyzja o budowie Domu Kultury i powołaniu Społecznego Komitetu Budowy. Na przestrzeni roku 1973 czynem społecznym pobudowano parter budynku. 12 maja 1974 r. przystąpiono do powiększania i przygotowania podłoża pod ulicę parking i plac manewrowy. W roku 1974 budowa Domu Kultury została zakończona.

Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy połączono z powiatową inauguracją Roku Kulturalno-Oświatowego 1974/1975 dla powiatu Wyrzyskiego.
Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mroczy z Nr IV/15/74, z dnia: 30.09.1974 r. powołano Gminny Ośrodek Kultury jako zakład budżetowy.

Uchwałą nr V/33/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie formy organizacyjno-prawnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy zlikwidowano Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mroczy jako zakład budżetowy i powołano jako jednostkę budżetową. Utworzona jednostka budżetowa wstępuje we wszystkie prawa, obowiązek i zobowiązania zakładu budżetowego oraz obejmuje jego majątek.
Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury oraz nadaje statut dla tej instytucji. Z chwilą wejścia w życie powyższej Uchwały Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy stanie się samodzielną jednostką kultury, a gmina – organem założycielskim.

Rada Miejska z dniem 1 stycznia 1997 r. połączyła zakłady budżetowe MGOK w Mroczy i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w jeden zakład.

Uchwałą nr XX/178/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 grudnia 2000 r. powołano Radę Programową Ośrodka Kultury w Mroczy uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Cele i zadania Rady Programowej określone są w statucie MGOK w Mroczy. Uchwałą nr XXIII/8/250/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 października 2004 r. została zmieniona dotychczasowa nazwa Ośrodka Kultury na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.